Tilsyn


Fra tilsynsrapporten af 22-08-2018


Opholdsstedet Tejlgaarden er godkendt til 7 pladser jf. SEL § 66 stk 1. nr. 5. Opholdsstedet Tejlgaardens målgruppe unge i alderen 12 - 18 år, der er normalt begavede, men på den ene eller anden måde har haft ondt i livet og-/eller problemer i deres primære, eller sekundære sociale arenaer.


Tilbuddets unge kan have været udsat for svigt og derfor have mistillid til voksne. På Tejlgaarden vil de møde voksne der lytter og voksne de kan stole på. Personalet på Tejlgaarden arbejder anerkendende og ressource orienteret hvilket skal udmønte sig i succesoplevelser og medfølgende selvtillid. Tilbuddet vil hjælpe unge der er kriminalitetstruet eller er i begyndelsen af det der kan ligne en kriminel løbebane. Tilbuddet tager imod unge der er straffet såvel som ustraffet. Tilbuddet tager imod unge, der har begået personfarlig kriminalitet, men vil fra sag til sag vurdere hvorvidt det er forsvarligt, i forhold til sammensætningen af både medarbejdere og andre borgere. Dette kan betyde at unge der er dømt gentagende gange for personfarlig kriminalitet vil skabe en utryghed tilbuddet oplever som værende uhensigtsmæssig.


Socialtilsynet har afholdt samarbejdsmøde med tilbuddet Opholdsstedet Tejlgaarden den 9. maj 2018 og været på tilsynsbesøg den 26. juni 2018. Ved samarbejdsmødet deltog leder og 2 medarbejdere (hvoraf de 2 er ejerne). Ved tilsynsbesøget deltog leder og 3 medarbejdere. Ligeledes blev de fysiske rammer besigtiget. Socialtilsynets vurdering/bedømmelse bygger ligeledes på fremsendt materiale fra tilbuddet Opholdsstedet Tejlgaarden samt indberetning på Tilbudsportalen.


Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten samlet set på Opholdsstedet Tejlgaarden vil være kendetegnet ved, at der arbejdes med formålet med indsatsen jf. SEL § 66 stk. 1 nr. 5. Det vurderes, at der vil være fokus på, at indsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives. Socialtilsynet vurderer, at Opholdsstedet Tejlgaarden samlet set har den fornødne kvalitet og opfylder kravene i lov om Socialtilsyn.

© 2018 - Tejlgaarden.dk - CVR: 39128675